Statut Klubu2013-12-22 22:38:39

STATUT STOWARZYSZENIA „FOTOFERIA CLUB”

 

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Fotoferia Club” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Fotoferia Club.

2. Stowarzyszenie działa na zasadach stowarzyszenia zgodnie z przepisami Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989.

3. Terenem działania Fotoferia Club jest obszar Polski. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Siedzibą Fotoferia Club jest miasto Kołobrzeg.

5. Fotoferia Club jest zawiązane na czas nieokreślony..

6. Działalność Fotoferia Club oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. .

 

II.   CELE STOWARZYSZENIA

1. Celem Fotoferia Club jest:

a) działanie na rzecz rozwoju fotografii,

b) popularyzowanie wiedzy z dziedziny fotografii wśród społeczeństwa,

c) promocja i popieranie oraz reprezentowanie interesów twórczych i zawodowych członków Fotoferia Club oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą,

d) upowszechnianie twórczości fotograficznej w Polsce i poza jej granicami poprzez aspiracje do uzyskania patronatu międzynarodowych organizacji fotograficznych FIAP (Światowa Federacja Sztuki Fotograficznej) i PSA (Amerykańskie Towarzystwo Fotograficzne),

e) zdobywanie tytułów i honorów fotograficznych wg kryteriów FIAP i PSA,

f) wzajemne wspieranie się członków Fotoferia Club w partycypowaniu w konkursach i salonach fotograficznych organizowanych pod patronatem FIAP i PSA oraz mistrzostwach świata klubów,

g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

2. Fotoferia Club realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań,

b) współpracę z portalem fotograficznym Fotoferia,

c) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania (miejscowymi ośrodkami kultury itp.),

d) wspieranie działań zmierzających do upowszechniania sztuki fotograficznej we wszystkich jej aspektach,

e) organizowanie konkursów fotograficznych pod patronatem FIAP i PSA,

f) inne działania realizujące cele statutowe. 

 

 

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

c) Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Zwyczajne Walne Zebranie:

a) zwołuje Zarząd Fotoferia Club,

b) uchwala porządek i regulamin obrad Zjazdu,

c) rozpatruje i podejmuje uchwały odnośnie działalności Władz oraz zgłoszonych wniosków,

d) podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępujących Władz na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) ustala wytyczne działalności Fotoferia Club.

8. Zwyczajne Walne Zebranie wybiera w jawnym głosowaniu większością głosów:

 a) Zarząd składający się z 3-6 członków,

b) Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 członków.

9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

10. Zjazd rozpoczyna się przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

11. Zarząd wybiera spośród siebie:

a) Prezesa Fotoferia Club,

b) Wiceprezesa,

c) Sekretarza,

d) Skarbnika.

12. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub utraty członkostwa Fotoferia Club przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, lub ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

13. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.

14. Kompetencje Zarządu:

a) kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

b) reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem,

c) kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami,

d) ustala i realizuje program działalności, podejmuje uchwały, zatwierdza sprawozdania poszczególnych członków Zarządu,

e) realizuje uchwały Zebrania, podejmuje postanowienia w sprawach, które nie wymagają uchwał Zjazdu,

f) decyduje o sposobach i środkach dla realizacji zadań statutowych oraz wytycznych Zebrania,

g) rozpatruje, ustala preliminarz budżetowy oraz zatwierdza jego wykonanie na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h) wnioskuje o przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających oraz nadaje godność członka honorowego zasłużonego dla fotografii polskiej i wspierającego rozwój fotografii,

i) przyjmuje i zwalnia pracowników.

15. Członkowie Zarządu stale urzędujący mogą być zatrudnieni.

16. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i nie majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

17. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

18. Komisja Rewizyjna:

a) bada działalność Fotoferia Club w zakresie jej zgodności ze statutem,

b) kontroluje budżet, co najmniej raz w roku,

c) ocenia pracę Zarządu oraz przedstawia Zjazdowi wniosek dotyczący udzielenia absolutorium dla Zarządu.

19. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach Fotoferia Club. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

 

 

IV.    CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

1. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej. Decyzja o przyznaniu członkostwa musi nastąpić nie później niż jeden miesiąc od daty dostarczenia deklaracji członkowskiej. Ustala się trzy rodzaje członkostwa: zwyczajne, wspierające i honorowe.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jeśli spełni on określone w konkursie na Członka Zarządu wymagania,

b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju fotografii lub osoba fizyczna o szczególnych osiągnięciach w zakresie fotografii.

5. Godność członka honorowego nadaje Prezes Zarządu na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

6. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

7. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową oraz osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia,

9. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji nie później niż jeden miesiąc od daty dostarczenia deklaracji,

10. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

11. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składki członkowskiej.

14. Cudzoziemcy mający lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

15. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

16. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym upływał termin zapłaty składki,

c) śmierci członka.

17. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia,

b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

c) popełnienia czynu hańbiącego,

d) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu.

18. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 

 

 

V.    MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia składa się ze składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz z ofiarności publicznej.

2. Wysokość składek ustalana jest na Walnym Zebraniu.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

 

 

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Fotoferia Club, na których rzecz przejdzie majątek Fotoferia Club po zaspokojeniu jego zobowiązań.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.