tematów: 1, postów: 7
Strony:
2019-09-08 16:05:01
avatar_155
fotoferia

Postów na forum: 1887
We are incredibly excited to launch our new strategic program: **Initiative Fotoferia Green** (IFG) to promote learning, awareness and pursuit of global environmental sustainability through photography.

In small villages or in densely populated metropolitan areas, wherever we live, the environment is around us. It is the liquids we drink, the food we consume, the air we inhale, all clothes and goods we use. We are connected with and fully dependent on the natural environment - the backbone of our health and the world economy. Many of goods and services contributing to the quality of our lives and well-being exert pressure on the environment and global climate. The way we produce, consume and then discard these goods and services - unfortunately - releases pollutants, damages natural habitats and contributes to climate change. Last but not least, in the modern world moving around is absolutely essential. However, transport also negatively contributes to climate change and environmental degradation, including poor air quality and noise. And the demand for transport increases, resulting in more flights, more emissions, more cars on the road, etc.

So, what we, the photographers, can do?

Fotoferia is more than happy to announce the IFG first event: _"Through Green Lenses 2019"_ - our International Photo Competition that will be organized together with annual Fotoferia International Exhibition. "Through Green Lenses" aims to highlight the beauty, challenges and opportunities linked to four areas: i. depicting, documenting and showcasing the eye-appealing wild nature; ii. revealing threats to the environment and climate resulting from human activities and industrialization; iii. promoting examples of small-scale pro-environmental and protection activities (e.g. held individually or in local communities) that are worth following; iiii. capturing the challenges and opportunities towards sustainable mobility.

All the competition winners, i.e. the winners in each thematic category as well as the winners of the Youth Prize will be awarded a cash prize, and all entries will be promoted by Fotoferia and its partners across Europe. Our partners, jury and sponsors will be announced soon along with the patronages.

**Competition details**

Participants could submit photographs representing any of the following four thematic categories:

1. Natural Beauty and Splendor Around Us
2. Threats to the Environment and Climate
3. Proudly Reporting: Pro-Environmental Efforts
4. Green Mile: Sustainable Mobility Ideas

All submitted images must observe and follow PSA's Nature Division Definition of Nature Photography (https://psa-photo.org/index.php?nature-nature-definition) as well as Fotoferia Iinternational Exhibition 2019 Terms and Rules. The detailed descriptions for all thematic categories and judging rules will be circulated shorty.

Fotoferia Team looks forward to welcoming your participation in our new, vital initiative and taking part in the "Through Green Lenses" International Competition 2019.
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2019-09-08 16:05:39
avatar_155
fotoferia

Postów na forum: 1887
Wersja polska i niemiecka wkrótce.
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2019-09-08 19:24:25
avatar_55662
KeyToo

Postów na forum: 74
Coś się dzieje. Fajnie :)
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2019-09-15 20:20:30
avatar_155
fotoferia

Postów na forum: 1887
Jest nam niezwykle miło poinformować, iż uruchomiamy nowy, ważny program - **Inicjatywa Fotoferia Green (IFG)** - promujący, poprzez fotografię, wiedzę o tematyce związanej ze środowiskiem naturalnym i klimatem oraz inspirujący do działań na rzecz ich ochrony.

W małych wioskach czy gęsto zaludnionych metropoliach, gdziekolwiek mieszkamy, środowisko naturalne jest wokół nas. To woda, którą pijemy, jedzenie które spożywamy, powietrze którym oddychamy, a pośrednio również ubrania czy usługi, z których korzystamy. Jesteśmy związani i całkowicie uzależnieni od środowiska naturalnego - fundamentu, od którego zależy nasze zdrowie i kondycja światowej gospodarki. Wiele towarów i usług przyczyniających się do poprawy jakości naszego życia ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat. Produkcja, konsumpcja, a wreszcie utylizacja uwalniają zanieczyszczenia niszcząc naturalne siedliska i przyczyniając się do zmian klimatu. We współczesnym świecie globalny transport jest absolutnie niezbędny. Ale i on wpływa niekorzystnie na klimat i przyczynia się do degradacji środowiska (m.in niskiej jakości powietrza i hałasu). Potrzeby komunikacyjne stale rosną, co skutkuje większą liczbą lotów, emisją spalin, większą liczbą samochodów na drogach, itp.

Co my, fotografowie, możemy zrobić?

Fotoferia ma wielki zaszczyt i przyjemność ogłosić pierwsze wydarzenie w ramach IFG: _"Through Green Lenses 2019"_ - nasz Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny, który zostanie zorganizowany wraz z corocznym Konkursem Fotoferii. _"Through Green Lenses"_ ma na celu pokazywanie piękna przyrody oraz wyzwań i możliwości związanych z jej ochroną: dokumentacja najpiękniejszych obrazów przyrody ożywionej i nieożywionej; ii. uświadamianie zagrożeń dla środowiska i klimatu wynikających z działalności człowieka i uprzemysłowienia; iii. promowanie przykładów aktywności proekologicznych (ochrony przyrody) w małej skali (np. działań indywidualnych czy społeczności lokalnych), które warte są popularyzacji i naśladowania; iiii. dokumentacja wyzwań i pomysłów na zielony, bezemisyjny transport.

Wszyscy zwycięzcy konkursu, tj. laureaci kategorii tematycznych, a także specjalnego wyróżnienia młodzieżowego otrzymają nagrody pieniężne, a wybrane prace będą promowane przez Fotoferię i jej partnerów w Europie. Nasi partnerzy, jury i sponsorzy zostaną wkrótce przedstawieni, podobnie jak informacje o patronatach medialnych.

**Szczegóły konkursu**

Uczestnicy mogą przesyłać zdjęcia należące do jednej z następujących, czterech kategorii tematycznych:

1. _Natural Beauty and Splendor Around Us_ (PL: Naturalne piękno wokół nas)
2. _Threats to the Environment and Climate_ (PL: Mini reportaż - zagrożenia dla środowiska i klimatu)
3. _Proudly Reporting: Pro-Environmental Efforts_ (PL: Mini reportaż - inicjatywy proekologiczne)
4. _Green Mile: Sustainable Mobility Ideas_ (PL: Mini reportaż - pomysły na niskoemisyjny transport)


Wszystkie przesłane zdjęcia muszą być zgodne z definicją fotografii przyrodniczej PSA (https://psa-photo.org/index.php?nature-nature-definition), a także z warunkami i zasadami _Fotoferia International Exhibition 2019._ Szczegółowe opisy wszystkich kategorii tematycznych oraz zasady oceniania w Konkursie będą ogłoszone już wkrótce.

Zespół Fotoferii z niecierpliwością oczekuje na Wasz udział!
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2019-11-24 13:36:26
avatar_10499
zbigniewmalecpl

Postów na forum: 4
Jak można wziąć udział w tym konkursie?
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2019-11-25 08:34:37
avatar_155
fotoferia

Postów na forum: 1887
Konkurs nie został jeszcze ogłoszony.
Jak tylko zgłoszenia zostaną otwarte, stosowne informacje pojawią się na stronach naszych Partnerów i Fotoferii.
Będzie to w 1szym kwartale przyszłego roku.
Cytuj zaznaczenieCytuj post
2020-02-29 00:09:44
avatar_155
fotoferia

Postów na forum: 1887
Konkurs fotograficzny dla studentów **Discover Europe**

Czym jest **Discover Europe**?

**Discover Europe** to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny organizowany przez Erasmus Student Network (ESN). To konkurs dedykowany dla młodych ludzi - pasjonatów i amatorów, osób otwartych i odważnych w swoich wyobrażeniach świata. Studenci z całej Europy mają szansę podzielić się własną wizją Starego Kontynentu, bo to właśnie on jest motywem przewodnim każdej edycji. Ważne jest, by pokazać unikalność i różnorodność tego, co otacza każdego z nas. Ukazać współczesne oblicze Europy nie po to, by dzielić, lecz, by nawiązać dialog międzykulturowy i otwierać nowe furtki przed aspirującymi fotografami z całego kontynentu.
 
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie. Są to:
- Citizen of Europe, której głównym tematem jesteśmy my - mieszkańcy Europy.
- Discover Architecture, to zatrzymanie w kadrze unikalnych miejsc, które skrywa w sobie Europa.
- Discover Nature: Through Green Lenses, czyli uchwycenie piękna przyrody kontynentu europejskiego.

W tym roku temat Discover Nature jest organizowany wspólnie przez **ESN Polska** i **Fotoferia.pl.** Głównym celem tegorocznej kategorii Discover Nature jest promowanie świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez fotografię.

Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia w jednej z trzech sekcji tematycznych. Zdjęcia nie mogą być manipulowane - edycja powinna być ograniczona tylko do małych poprawek.

a. **Threats to the Environment and Climate** - reportaże dotyczące sytuacji lub miejsc, w których działania człowieka zagrażają środowisku.

b. **Proudly Reporting: Pro-Environmental Efforts** - zdjęcia dziennikarskie pokazujące inicjatywy mające na celu ochronę zasobów naturalnych i klimatu (wszelkiego rodzaju działania w zakresie ochrony środowiska czy kampanie edukacyjne).

c. **Green Mile: Sustainable Mobility Ideas** - zdjęcia przedstawiające ciekawe pomysły i inicjatywy dotyczące ekologicznego transportu - sposoby na zmniejszenie emisji i hałasu.

Patronaty: Parlament Europejski, Instytut Bronisława Komorowskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowe Centrum Kultury, Tygodnik Perspektywy. Czekamy jeszcze na patronaty niespodzianki, informacje wkrótce.

Terminarz: Zgłaszanie prac od 1 do 31.03.2020, obrady Jury 04.2020, Gala Finałowa w Warszawie - prawdopodobnie 9.05.2020

Media: wkrótce poinformujemy, które z ogólnopolskich mediów będą relacjonowały Galę Finałową.

Prośba do Was o rozpowszechnianie informacji o konkursie - startować mogą studenci polskich uczelni, uczestnicy programu Erasmus, oraz studenci zagraniczni odbywający część zajęć w Polsce.

Zapraszamy też wszystkich na **Galę Finałową,** którą uświetnią zaproszeni goście specjalni i honorowi.

Więcej informacji w miarę pojawiania się nowych ustaleń.
Cytuj zaznaczenieCytuj post
Strony:
Launch of Our New Strategic Program: Initiative Fotoferia Green (IFG)
Linki są zamieniane automatycznie. W komentarzach nie działają znaczniki HTML. Zamiast nich skorzystaj ze składni Markdown: **pogrubiony tekst** _pochylony tekst_